Welcome to HOUBIO TECH
Contact Us

昊柏生物科技有限公司

HOUBIO TECH CO., LTD.

Tel: 852-2791 5595, 852-91214131 Fax: 852-2792 1955

Email: sales@houbio.com  houbio@foxmail.com

 Web: www.houbio.com

Add: Flat F, 6/F, Block 3, Dawning Views,No.23,Yat Ming Road, Fan Ling, N.T. ,HONG KONG